بسم الله الرحمن الرحیم 

هفت چیز لازمه هر انقلابی است:

۱. آگاهی و شناخت تفصیلی به وضع موجود

۲. آگاهی و شناختی اجمالی به وضع مطلوب پس از انقلاب

۳. وجود رهبر فکری با محبوبیتی فراگیر

۴. وحدت آحاد انقلابیون حول هدف و مشخصات جامعه مطلوب

۵. وجود انگیزه و امید 

۶.‌ داشتن الگویی تاریخی از انقلابهایی مشابه با مشخصه هایی مشترک 

۷. وجود قهرمان هایی واقعی و متعالی

اگر انقلاب اسلامی، با وجود دشمنی همه دنیا پابرجاست، خلل نداشتن هیچ یک از این موارد است.

و این نیست جز اراده حق...

این گوی و این میدان؛

برای آنها که در فکر انقلاب اند، نمی شود بدون هیچ تکانی به خود، انقلاب کرد.

قبل از هر انقلابی در اجتماع، انقلابی در فکر و آگاهی و انگیزه باید رخ دهد.

انقلاب بدون انقلاب، معنا ندارد.