روز مبادا، روزی است که تو باشی و مادر نباشد.

چادرش باشد و نفسش نباشد.

تسبیحش باشد و ذکرش نباشد.

سجاده اش باشد و قیامش نباشد.

تو باشی و آغوش مادر نباشد.

شاخه گلی باشد و مادری نباشد.

روز مبادا، 

روز مادری است که او نباشد و خاطراتش باشد.

کسی چه می داند حال مادر از دست داده را، که تمام تقویم او روز مباداست.

تمام روزهای او،

روزهای پر دلهره است،

روزهای سرد،

روزهای بی فروغ،

روزهای انتظار خالی از امید،

روزهای دلتنگی،

روزهای تنهایی،

روزهای بی سر و سامانی.

روز مبادا، یعنی روز مادر بدون مادر... .