بسم الله الرحمن الرحیم 

به ابرها می نگرم و با آنها می گریم.

به گلها می نگرم و با آنها می خندم.

به رود می نگرم و با آن جاری می شوم.

به آفتاب می نگرم و با آن مهر می ورزم.

به آسمان می نگرم و با آن بلند می شوم.

به ماه می نگرم و با آن می تابم.

به ستاره می نگرم و با آن می درخشم.

به دریا می نگرم و با آن می خروشم.

به درخت می نگرم و با آن سایه می افکنم.

به آتش می نگرم و با آن می سوزم.

به خاک می نگرم و با آن ذلول می شوم.

به عالَم می نگرم و با آن عالِم می شوم.

۷ آذر ماه ۱۴۰۱