باز باران با ترانه، می خورد بر بام خانه

انگار آسمان صدایمان می زند با هر قطره ای که می بارد: تق تق تق... .

تو گویی کسی پشت ابرها با ما کار دارد و سفیرش را فرستاده تا ما را صدا کند.

سخن آسمان با ما چیست؟ چه پیامی برای ما فرستاده؟ رازی است بین باران و آنکه سفیران آسمان را می شناسد؛ چه در قامت باران، چه غیر باران.