دلبستگی؛ شدت محبت به دیگری است و وابستگی؛ شدت محبت به خود.

ببین تفاوت از کجاست تا به کجا!