وقتی تو هستی، عروسک نمی خواهم. 

هر محبتی غیر عشق تو، عروسکی است که می خواهد توجه مرا هرچند کم و کوتاه به خود جلب کند.

و هر روز و هر لحظه این تو هستی که مرا صدا می زنی تا سرگرم عروسک‌ها نباشم.

من برای عروسک بازی خلق نشده ام، برای پرواز در آغوش تو خلق شده ام، بیا و بال پروازم بده.