پسرکم!
از پرواز پرنده های جوان گفتی،
اما حواست هست پرنده های کهنسال نیز روزی لانه را ترک کرده و برای همیشه راهی آسمانها خواهند شد؟
این نه بدان معناست که پرواز نکنی و زمین‌گیر باشی، 

بدین معنی است که قبل از پرواز، 

تا می توانی پرواز کردن را بیاموز !

تا هیچگاه به لانه خالی برنگردی.