چشمها، آیینه دل اند.

هرچه در دل می گذرد در چشمها نمایان می شود.

اما چه کسی جلوی آیینه می ایستد و خواهان دیدار کیست؟

آنکه مقابل آیینه است، به قصد دیدار روی خویش آیینه را می نگرد.

پس چشمها آیینه هایی هستند که از یکسو دل را به نمایش می گذارند و از سویی نگاه مقابل را جذب می کنند.

گویی؛ تلاقی نگاه ها میقات دلهاست.

در میقات، منتظر دیدار کدام دلدار هستیم؟