بیا با هم قراری بگذاریم؛

بیا از این پس نه من باشم، نه تو.

فقط او باشد.

وقتی او هست، من و تو نیز هستیم، من و تو نیز ما می شویم، من و تو نیز دیگر جدا نیستیم،

 با همیم، 

هم ایم،

 بی فاصله،

 بی حرف و حدیث،

 بدون تفاوت.

تنها چیزی که بین من و تو می ماند؛ 

اوست، فقط او.

بیا از این پس نه من باشم، نه تو.

فقط او باشد و او... .