پدر و مادر، گذشته ما هستند و فرزندان آینده ما.

میانسالی، مقطعی از عمر است که یک نگاه به گذشته می اندازی و یک نگاه به آینده.. خوشا به حال آنکه آغوشش به وسعت گذشته و آینده باز است و زمانی او را از زمان دیگر باز نمی دارد.

یا من لا یشغله شان عن شان