هیچ میدانی فرق دوست داشتن و دوست داشته شدن در چیست؟
در دوست داشتن منِ دیگری را از آنِ خود می کنی و در دوست داشته شدن، منِ تو از آنِ دیگری می شود.
در دوست داشتن، تو وسیع می شوی و در دوست داشته شدن او وسیع می شود.
حالا می توانی بگویی کدام افضل است؟