باغ مهر، سرزمین عجایب است.
 درختش مهر، آبش مهر، آفتابش مهر، میوه اش مهر و مردمانش مهربانند. 

از مهر، مهر می روید و بس.

 ما از مهر آمده ایم ، به مهر باز می گردیم،  و در این سیاره رنج، مامور به کاشتن دانه مهر هستیم.

انا لله و انا الیه راجعون.

  قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن... .

آری! تنها اسمی که معادل الله است، رحمان است و بس.