راز؛ همان طبیعتی است که با پرده حیا پوشانده می شود. 

و البته که خانه با پرده اش زیباست، هرچند اهل خانه همه اسرار را بدانند.

آری! حیا، طبیعی ترین راز است

 بین ما و همه عالم.

و رازداری، همان پرده داری است.