دوستت دارم هایم را بخاطر بسپار!

روزی خواهد آمد که 

هم من هستم،

هم تو،

هم دوستت دارم، 

اما زبانی نیست که بگوید... .

آن روز نگاهت را به آسمان بینداز،

دورترین ستاره را ببین و صدایش را بشنو.

درست مثل امروز... .