فریاد؛ خیزش سکوتی است که سالها در دل مانده و گوشی برای شنیده شدن نداشته.

راستی! چه کسی است که قادر به شنیدن سکوت باشد؟