اگر نه گفتن شجاعت می خواهد،

نه نگفتن هم شجاعت می خواهد و هم درایت.

اینکه بدانی و بتوانی کجا و چه وقت میل خویش را زیر پا گذاشته و پیشنهادی را بپذیری تا رشته محبت‌ها گسسته نگردد و دلی نرنجد، هنری است که اثرش ماندگار خواهد بود.

رضایت، محبت، طمانینه، آرامش، همدلی، صفا، صمیمیت چیزهایی نیستند که سهل الوصول باشند و با بی هنری بتوان صاحب چنین گنجهایی شد.

سالها باید تمرین کنیم تا همانگونه که راحت و سریع به دیگران نه می گوییم، بتوانیم نه نگفتن را نیز مشق کنیم تا از دل رابطه ها، چنین گوهرهایی بجوشد.