همه تولدها خروج از ظلمت و محدودیت و ورود به نور و وسعت است، اما آنچه تولدها را از هم متمایز می کند معرفت ما به ظلمات و نور است.

همه با تولد از دنیایی ضیق و تاریک به عالمی فراخ و نورانی پا می گذارند، اما کیست که بفهمد ظلمت چه بود تا قدر نور را بداند؟!

این معرفت، همان تولد دوباره ای است که عیسی مسیح گفت هر آدمی را دو بار تولد باید... .