نمی‌شود به زور کسی را مهربان کرد،

نمی شود به زور به کسی گفت با تو گرم بگیرد،

نمی شود به زور کسی را به همصحبتی واداشت،

نمی شود به زور به کسی گفت با تو خوش باشد،

اما می شود به زور به دل فهماند که توقع مهر و لبخند و صمیمیت و هم صحبتی با کسی که دوستت ندارد، نداشته باش.

زورت به دیگران نمی رسد، به خودت که می رسد.