آرامش را از قو بیاموز که نازش را نه شب بهم میزند، نه موج، نه تنهایی، نه شلوغی برکه، نه پرواز شاپرکها، نه غر زدن قورباغه ها، نه شنای ماهی ها، نه تابش آفتاب، نه خنکای سایه....مثل قو در هر شرایطی آرام باش تا نازت بهم نخورد و نیازت به بیرون از خود نباشد.

مثل قو آرام باش، فقط نگاه کن و بخرام.

اوضاع همیشه یکنواخت نیست، اما تو  خرامیدن را برای برکه به یادگاری بگذار تا همیشه قو بمانی وگرنه اگر قرار باشد با هر تکان و هر تغییری تو دگرگون شوی، با مگس چه فرقی داری... .