عددها، قالب اند نه قلب.

و قلب ها تعیین می کنند که قالب ها بزرگ باشند یا کوچک.

تنگ باشند یا فراخ،

اسیر باشند یا آزاد،

مرده باشند یا زنده،

شاد باشند یا غمگین،

بیشمار باشند یا هیچ... .

طپش قلبهاست که یک ثانیه را به اندازه یک عمر وسیع می کند یا یک عمری را در یک ثانیه به سرانجام می رساند.

طپش قلبهاست که لحظه انتظار را نفس گیر می کند.

طپش قلبهاست که روزهای فراق را سال،

و سال‌های فراق را به درازای یک عمر می کشاند.

عمری پر اندوه... .