بسم الله الرحمن الرحیم

اگر گلی در حسرت آواز خواندن باشد، باز هم می خندد؟
دریا چه؟ اگر حسرت کویر را بخورد، باز هم می خروشد؟
و یا آهو، اگر در حسرت قناری باشد می تواند بدود؟
اگر ماهی،  حسرت ماه بودن را داشته باشد، در آب می رقصد؟
خوشبختی آن است که اول خود را بشناسی، و بعد به خویشتن خویش راضی باشی.
اگر راننده ای در حسرت خلبان شدن باشد، خوشبخت است؟
و یا خلبانی در آرزوی پزشک شدن؟
اگر بدانیم چه می خواهیم
و چه هستیم
و بودنمان را با آنچه باید باشیم، بسنجیم
خوشبخت ترین آدمهاییم.