راز، شکفتن گل است، به همین سادگی 

و رازدار، نسیمی است که نوازش کنان از آن عبور می کند تا خلوت گل را بر هم نزند.

رازها، چیز عجیبی نیستند و عندلیب این راز را نفهمید.

محرم اسرار گل، نسیم بود که عطرش را به آن سپرد


۶ فروردین ۱۴۰۱