"مثل ماه " را برای که می گوییم؟ کسی که بسیار زیباست؟ گل هم زیباست، چرا نمی گوییم: "مثل گل"؟

چه بسا گلهای رنگارنگی که زیباییهای دلکشی دارند.

آنچه مسلم است، زیبایی ماه ورای زیبایی ناشی از تنوع و رنگ است.

ماه، با یک رنگ و یک شکل همیشه ماه بوده و زیبا.

اما، چرا زیباست؟

بر این باورم که آنچه زیبایی را تکمیل می کند، دست نیافتنی بودن آن است.

غرور ماه، زیبایی اش را یکتا و منحصر به خود کرده و نگاه را بلند می کند.

"مثل ماه" یعنی در عین زیبایی، آنقدر بلند و دست نیافتنی است که در زمین، نمونه و مانندی ندارد... .