حضرت ماه، عاشق آب بود.

🌼نگاهش مثل ماهی لغزید و رقصید،
🌼اما آغوش آب برای رقص جولان او تنگ بود،

🌼او چشمه را میخواست،
از تُنگ تَنگ آب بیرون جست، آب هم به دنبالش... .

🌼به سرچشمه رسیدند،
هر دو به پایش ریختند و افتادند.

🌼حضرت ماه، جمالش را ؛
آب، اشکهایش را... .


🌼اما ماهی همچنان در مروارید اشک می رقصید.


شام وفات حضرت ام البنین علیها السلام