زندگی حس عجیبی است؛

زندگی پر زدن شاپرک است،

روی گلهای سپید.

زندگی گوش سپردن به سرود باران است،

وقت سحر.

زندگی تابش ماه است به وقت دیدار،

زندگی بوی سجاده مادر جان است،

زندگی اشک شمع است هنگام روضه،

زندگی گردافشانی گلهاست به دشتی زیبا،

زندگی قطره شبنم بروی برگ است،

زندگی چهچهه بلبلی از دور برای گلهاست،

زندگی ریزش برفی سنگین بر شاخ درخت،

زندگی چیدن گلهاست برای یارت،

زندگی زنگ در مهمان است،

زندگی خاطره قهقهه است بر دوش پدر،

زندگی بوسه بر گونه نرم مادر،

زندگی جست و خیز پسرک بر لب جو است،

زندگی افشاندن مهر بر دلی رنجور است،

زندگی خیس شدن زیر باران،

زندگی نگاهی تازه است؛

 به افق، ابر، به دریا، مادر.

زندگی راز مگو است با محرمی از جنس خودت،

زندگی نهر روانی است به سوی دریا،

زندگی آب شدن یخ رابطه است،

زندگی آتشی از جنس عشق است،

زندگی سوختن است، ساختن است با آمیزش اشک و لبخند.