یا اول الاولین

نقطه سر خط یعنی؛

 از اول شروع کردن ولی داناتر، سنجیده تر، قدرتمندتر و با انگیزه تر.

نقطه سر خط یعنی؛ 

تجربه های دیروز را پلکانی برای فردای روشن تر کردن.

نقطه سر خط یعنی؛

 نه پشیمانی از گذشته و نه راضی شدن به اکنون و نه اطمینان به آینده، بلکه پیوندی بین گذشته، اکنون و آینده.

نقطه سر خط یعنی؛

 ترسیم مسیری از خامی تا سوختن.

نقطه سر خط یعنی؛ 

خامی را پشت سر گذاردن و آماده شدن برای سوختن.

نقطه سر خط یعنی؛

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها.