گاهی محدودیت ها فرصت آفرین است ، و گاهی امکانات فرصت سوز.

این ما هستیم که تصمیم میگیریم بیرون را از آن خود کنیم یا خود را از آن بیرون.