یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه

ای انسان! تو بذر لقائی(امام خمینی)

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

هر بذری را غایتی است.

غایت انسان، لقاء الهی است.

هر بذری را نوری باید، نور این بذر الله نورالسموات و الارض است.

هر بذری، نیاز به آب دارد. ماء معین ولایت، حیات بخش آن است.

هر بذری، ثمری دارد. ثمر انسان، فنای اوست.

فنایی که لازمه لقاء است.

لقاء چیست؟ اتحاد با اسماء الهی.

پس شکفتن انسان، ظهور اسماء الهی مکتوم در او است.

انسانی که سالها

 در خلوت خاکی خویش اعتکاف کند

 و در تاریکی، طلب نور را بپرورد

 و با پرتو شمس اوج بگیرد

 و از آب کوثر بنوشد، 

لیاقت لقاء را خواهد یافت.

تابش مهر و جاری آب، فیضانی است فراگیر.

تفاوت بذرها در استعداد ظهور است، استعدادی که در ابتدا یکی است، اما با اختیار کم و زیاد می شود.

و اگر این اختیار نبود، چه فرقی بود بین انسان و نبات؟

فتدبر