زبان سکوت، نیاز به تعلیم دارد. معلم آن، آسمان است، کلماتش ستاره و مخاطبش هر آنکه اندیشه اش در قالب الفاظ نگنجد.