اندیشه جوان، اندیشه ای است که بر پایه سنت ها عمارتی به بلندای فرداها می سازد.