فرق ملاقات با زیارت این است که در زیارت، قاصد و مقصد یکی است اما در ملاقات، قاصد دو تاست و مقصد یکی.