همیشه هم خواستن توانستن نیست، خواستنی توانستن است که ذیل اراده حق باشد.

خواستنی که در طول اراده حق نباشد، محتوم به نتوانستن است.