هر وقت علی اکبر را می بینم یاد تو می افتم؛ نه، اول یاد شاهزاده علی اکبر علیه السلام می افتم و سپس یاد تو.

همین را هم می خواستی.

نام پسرت را به عشق علی اکبر ارباب، علی اکبر گذاشتی و بعد هم در راه دفاع از حرم ائمه سادات اربا اربا شدی‌.

این چینش حیات کسی است که صادقانه به ارباب عشق می ورزد.

نمی دانم آنوقت که عشق را قسمت می کردند، من کجا بودم؟!

کاش من هم بودم.

به یاد شهید حسن عبدالله زاده