بهترین گزینه آن است که دستت را بگیرد و بالا ببرد، نه آنکه پایت را بگیرد و پایین بکشاند.