کتابها، حامل سخنان کسانی هستند که در زمانه خویش تنها بوده اند.