ازدواج؛ پیوند قلبها نیست،

پیوند عقلهایی است که تولد قلبی وسیع تر را در پی دارد.