خواستگاری، اجازه گرفتن است برای اشتراک گزاردن قلب و عقل و مال خویش با دیگری.

برای رسیدن به این مرحله باید رشید بود، هرچند درک این رشد و اجازه از سوی خواستگار به رشد بیشتری نیاز دارد.