نوروز، روزی برای تجدید عهد با خداست که در مظاهرش او را ببینیم.

روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همه روزهای ما...