آنانکه به قله ها می اندیشند، از گردنه ها نمی هراسند.

هراس از خطر برای کسانی است که فقط نگاه به قله ها را دوست دارند، نه صعود را، به زیبایی دامنه ها بسنده کرده و از زیباییهای به چشم نیامده خود را محروم کرده اند.