برای آنکه اسیر قفس نشویم، باید از آن بزرگتر باشیم.

مگر نمی بینی که ماه هیچگاه اسیر زمین نمی شود؟!