تولد و مرگ، دو روی یک سکه اند. از این روست که هم حامل لبخند و نشاط است، هم گریه و فراق.

تمام قصه زندگی ما همین است: تولد و مرگ.