مستدل ترین دلیل، حرف دل است.

در جواب آن نمی توان دلیلی آورد.

خوشا دلی که در سایه عقل، آرام باشد و مطمئن.