در دروغگویی همین بس که بخشی از واقعیت را بگویی و بخشی را پنهان کنی.