بیشترین خطا از آن کسانی است که گمان می کنند داناترند.