شاخه گلی را که تقدیمت میشود نبین، به قلبی بنگر که از گلستانش شاخه گلی چیده و بخشیده... .