ارتباط انسانها به قدرِ قدر مشترکِ قدرهایشان ماندگار خواهد بود، و هر آنچه خارج از این محدوده است بی مقدار و محکوم به زوال.