ریشه بزرگ دیدن خطای دیگران، خود بزرگ بینی است. نه فقط خودبینی... .