فاصله ما و خدا، یک قدم است؛ به اندازه پا روی خود گذاشتن.