پدرها وقتی می میرند که فرزندانشان دیگر  پدری کردن آنها را کنار زنند.