فرق نسیم با باد آن است که نسیم، مرهم می گذارد و می گذرد،

 اما باد از جا می کند و می برد.

نسیم ها مظهر جمالند و بادها، مظهر جلال.

و ما همواره در معرض جمال و جلال

 و مهر و قهر خداییم.

گاه اقتضای حالمان این است که همدمی چون نسیم داشته باشیم

 و گاه طوفانی بنیان برکن لازم است 

تا در دشتی دیگر سکنی گزینیم.

نسیم ها و بادها، پیک حق اند و حامل خبر؛ 

اگر سلامی به رسولان حق کرده و محرم آنها باشیم، خواهند گفت چه ارمغانی برایمان آورده و قرار است ما را به کجا برند،

و اگر از آنها بیگانه باشیم با زمین و زمان و عالم و آدم، سر جنگ داریم.